database:mysql:move_data_folder

Relocate MySql data folder

rsync -avzh /var/lib/mysql /data
mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak
mkdir /var/lib/mysql
mount -B /data/mysql /var/lib/mysql

Additionally

/etc/fstab
/data/mysql   /var/lib/mysql auto  defaults,nofail,nobootwait,bind 0    2
Enter your comment:
230 +14 = 
 
 • database/mysql/move_data_folder.txt
 • Last modified: 2020-02-21 10:34
 • (external edit)